quisom
quisom
instalacions
calendari
horaris
equip
documentacio
ampa
ampa
acollida
menjador
extraescolar
contacte
pares
alumnes
recorda
Códigos QR / Qr Codes

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2017/2018

INFORMACIÓ GENERAL

Es poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantilels infants que durant l'any 2017 compleixen els 3 anys i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu. Al primer curs d'educació primària, els alumnes que compleixen 6 anys durant l'any 2017 i els d'edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil.

CALENDARI

20 de març
Publicació de l'oferta de places
del 23 de març al 4 d'abril
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS*
24 d'abril Publicació de les llistes amb barem provisional

del 25 al 27 d'abril

Termini per presentar una reclamació al barem provisional

3 de maig Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva
4 de maig
Sorteig del número de desempat
8 de maig
Publicació de la llista ordenada definitiva
30 de maig
Publicació de l'oferta final
2 de juny
Publicació de les llistes d'alumnat admès
del 12 al 16 de juny del 2017 PERÍODE DE MATRÍCULA
*Es pot presentar documentació fins al dia 7 d'abril

CRITERIS D'ADMISIÓ

Germans al centre o als Inst de la vila o pares/mares/tutors/es legals que hi treballen (aplicable en acolliment familiar)
40
Proximitat al centre (només una opció)
Domicili familiar de l’alumne en l’àrea de proximitat del centre
30
Domicili laboral d’un pare/mare/tutor/a en l’àrea de proximitat del centre
20
Pare/mare, tutor/a beneficiaris Renda Mínima d’Inserció
10
Discapacitat >=33% alumne/a, pare/mare, tutor/a, germans
10
Criteris complementaris
Família nombrosa o monoparental
15
Malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic de l’alumne
10
Exalumnes del centre
5

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Preinscripció
Imprès de sol·licitud degudament complimentat
Original i fotocòpia del llibre de família
Original i fotocòpia del DNI del pare o mare (on consti el domicili actual) o resguard de la renovació
Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a, en cas que tingui.
Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI)  de l’alumne/a
Correu electrònic (pel centre)
Matrícula
DNI i fotocòpia de l’altre pare o mare
DNI renovat, si s’escau
Fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic oficial justificatiu
Autorització de dades bancàries
2 fotografies de carnet

TOTA LA INFORMACIÓ A LA WEB DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

BLOGS DE CLASSE
  P3
  P4
  P5
  PRIMER
  SEGON
  TERCER
  QUART
  CINQUÈ
  SISÈ
 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

REVISTA 3,2,1, ESTEL!
  EDICIONS

baldirireixac

 
eTwinning

 

 

escolaverda
Escola Verda

FOTOGRAFIES

Xarxa Meteorològica

Meteoclimatic

Escola Estel

EstelEscola

 

224041 Visites
© Escola Estel Molins. Tots els drets reservats
Admin